Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

pomylilymisiekroki
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
pomylilymisiekroki
Reposted fromRynn Rynn viamissatomicbomb missatomicbomb

May 25 2017

pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 23 2017

pomylilymisiekroki
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaproof proof
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajethra jethra
pomylilymisiekroki
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viamayamar mayamar

May 17 2017

pomylilymisiekroki
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viamayamar mayamar

May 11 2017

pomylilymisiekroki
8494 00e6 500
pomylilymisiekroki
7323 ecd5 500
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viauciekam uciekam
pomylilymisiekroki
0010 38be 500
Reposted frommsofall msofall viaviolator violator
pomylilymisiekroki

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viatoolong toolong
pomylilymisiekroki
These kids have it all figured out.These kids have it all figured out.These kids have it all figured out.
Reposted fromellen-degeneres ellen-degeneres viaCarrere Carrere

May 09 2017

1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viawerkacholerka werkacholerka

May 05 2017

4265 7991
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafatu fatu
pomylilymisiekroki
...ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie
— A.Osiecka
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakoenzym koenzym
pomylilymisiekroki
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawkwardx awkwardx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl