Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

pomylilymisiekroki
8774 8549
Reposted fromcalifornia-love california-love vianoms noms
pomylilymisiekroki
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viamayamar mayamar

June 02 2017

pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
8122 e9e7 500
Reposted fromkrzysk krzysk vialost-in-space lost-in-space
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viamayamar mayamar

May 26 2017

pomylilymisiekroki
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
pomylilymisiekroki
Reposted fromRynn Rynn viamissatomicbomb missatomicbomb

May 25 2017

pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 23 2017

pomylilymisiekroki
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viaproof proof
pomylilymisiekroki
pomylilymisiekroki
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajethra jethra
pomylilymisiekroki
6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viamayamar mayamar

May 17 2017

pomylilymisiekroki
7404 35d4
Reposted fromHesperus Hesperus viamayamar mayamar

May 11 2017

pomylilymisiekroki
8494 00e6 500
pomylilymisiekroki
7323 ecd5 500
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viauciekam uciekam
pomylilymisiekroki
0010 38be 500
Reposted frommsofall msofall viaviolator violator
pomylilymisiekroki

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl